Op zoek naar wet hypothecair krediet?

wet hypothecair krediet
De wet op het hypothecair krediet voldoet niet!
28 februari 2018. Batibouw is voor ons de gelegenheid om minister Kris Peeters erop te wijzen dat de nieuwe wet op het hypothecair krediet er niet in slaagt om de vergelijking van diverse kredietoffertes glashelder te maken voor de consument.
Hypothecair krediet FOD Economie.
Wijzigingen vanaf 1 april 2017. Vanaf 1 april 2017 verandert de regelgeving over hypothecair krediet grondig. De wet van 22 april 2016 BS 4 mei 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.:
Hypothecair krediet: dit veranderde op 1 april CIBweb.
Wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht BS 04 05 2016. Koninklijk Besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten BS 21 10 2016.
LOI WET.
De bepalingen van 1 zijn eveneens toepasselijk op de financile instellingen 2 als bedoeld in artikel 332 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 2 die daadwerkelijk hypothecair krediet verstrekken in hun land van herkomst.
De procedure tot uitwinning van een hypotheek: update Sarah Van Heghe.
In onze bijdrage van 2015 kon u reeds lezen dat artikel 59 1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair Krediet voorzag in de verplichting in hoofde van de hypothecaire schuldeiser, in dit geval de kredietinstelling, om voorafgaand aan de uitwinning van een hypotheek, over te gaan tot oproeping in verzoening van de schuldenaar-kredietnemer voor de beslagrechter.
Wijzigingen hypothecair krediet en consumentenkrediet in Wetboek Economisch Recht WER vanaf 1 december 2016 Lexalert.
Foto: Animated Heaven. De wet van 22 april 2016 wijzigt de regels met betrekking tot het consumenten en hypothecair krediet. Het voorziet in een aantal verduidelijkingen, speelt in op de verschuiving tussen consumenten en hypothecair krediet en herschrijft Boek VII WER met betrekking tot het hypothecair krediet.

Contacteer ons