Meer resultaten voor wet op het hypothecair krediet

wet op het hypothecair krediet
De procedure tot uitwinning van een hypotheek: update Sarah Van Heghe.
In onze bijdrage van 2015 kon u reeds lezen dat artikel 59 1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair Krediet voorzag in de verplichting in hoofde van de hypothecaire schuldeiser, in dit geval de kredietinstelling, om voorafgaand aan de uitwinning van een hypotheek, over te gaan tot oproeping in verzoening van de schuldenaar-kredietnemer voor de beslagrechter.
Nieuwe wetgeving hypothecair krediet op komst Creafin.
Zowel de kredietbemiddelaar als de kredietgever zijn hiervoor verantwoordelijk en zullen je dus alle nodige informatie vragen die zij nodig achten om een beslissing over jouw hypothecair krediet te nemen. Je hebt dus alle belang om hier de volle medewerking in te verlenen. Wij volgen de evolutie van de nieuwe Belgische wetgeving op het hypothecair krediet op de voet.
Hypothecair krediet: ontleners beter beschermd.
De nieuwe wet verplicht kredietgevers en tussenpersonen om consumenten die op zoek zijn naar een hypothecair krediet gratis transparante informatie te bezorgen met onder andere alle kosten voor het krediet in kwestie, zodat ze gemakkelijk de offertes van verschillende kredietgevers kunnen vergelijken.
Hypothecair krediet FOD Economie.
De wet van 22 april 2016 BS 4 mei 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.: biedt meer bescherming aan de consument, en. legt nieuwe verplichtingen op aan de kredietgevers.
Er blaast een nieuwe wind door het hypothecair kredietrecht. Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden. Creobis.
Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden. De Wet van 22 april 2016 die de Richtlijn Woningkredieten laattijdig heeft omgezet in het Belgische recht, wijzigt het hypothecair kredietrecht zeer grondig. Voorheen was het B2C hypothecair kredietrecht onderworpen aan de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.
De Wet Hypothecair Krediet gewijzigd.
De Wet Hypothecair Krediet gewijzigd. Met de wet van 22 april 2016 werd het hypothecair krediet en het consumentenkrediet hervormd, en dit in het kader van de omzetting van de hypothekenrichtlijn naar Belgisch recht. De nieuwe regeling, die van toepassing werd vanaf 1 december 2016, heeft een aantal praktische gevolgen, ook en uiteraard voor de vastgoedsector. Wij verwijzen in het bijzonder naar de invoering van het Europees gestandaardiseerd informatieblad ESIS, waarmee de kredietgever of bemiddelaar de consument gratis informatie op maat moet verstrekken.
Wijzigingen hypothecair krediet en consumentenkrediet in Wetboek Economisch Recht WER vanaf 1 december 2016 Lexalert.
Foto: Animated Heaven. De wet van 22 april 2016 wijzigt de regels met betrekking tot het consumenten en hypothecair krediet. Het voorziet in een aantal verduidelijkingen, speelt in op de verschuiving tussen consumenten en hypothecair krediet en herschrijft Boek VII WER met betrekking tot het hypothecair krediet.
Wet op het consumentenkrediet Wikipedia.
Het op de Wck gebaseerde Besluit kredietvergoeding bepaalt: Voor" de berekening van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling geldt de wettelijke rente 1 verhoogd met 12 procentpunten als het ten hoogste toegelaten effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis." Er is ook een bepaling tegen koppelverkoop. Er zijn nog steeds veel kredieten die buiten deze wet vallen. Enkele daarvan zijn.: krediet van meer dan 40.000.
Wetgeving nbb.be.
Boek VII van het Wetboek van economisch recht bevat de wetgeving op zowel het consumentenkrediet art. VII.64 tot art. VII.122, het hypothecair krediet art. VII.123 tot VII.147 als de Centrale voor kredieten aan particulieren art. VII.148 tot art. Definities en bepalingen omtrent het toepassingsgebied zijn opgenomen in de artikelen I.1, I. 9, VII.2 en VII.3. Andere relevante wetteksten zijn.: koninklijk besluit van 5 februari 1990 dat voor de Nationale Bank de toegang regelt tot het Rijksregister van natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer. wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.
LOI WET.
De bepalingen van 1 zijn eveneens toepasselijk op de financile instellingen 2 als bedoeld in artikel 332 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 2 die daadwerkelijk hypothecair krediet verstrekken in hun land van herkomst.
De nieuwe hypotheekwet: weinig ambitieus en mobiliteit voor de consument nog ver zoek.
Hoewel minister van Economie en Consumentenzaken, Kris Peeters, trots is op zijn wetsontwerp tot hervorming van het hypothecair krediet, ziet Test-Aankoop toch nog veel zwakheden en stelt het vast dat er naar bescherming van de consument toe, nog heel wat gesleuteld moet worden aan de tekst. Zo voorziet de wet dat de kredietgever de consument die een lening wenst aan te gaan, een standaardformulier moet geven met nuttige informatie over de lening: de interestvoet, het bedrag van de maandelijkse afbetalingen, de verplichting om een verzekering bij te nemen enz.

Contacteer ons