Resultaten voor win win lening

win win lening
De Winwinlening iedereen wint erbij.
Ze bouwt een brug tussen ondernemers en investeerders. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Iedereen wint erbij dat is het principe van de Winwinlening. Het is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar waar voor elke partij voordelen aan vast hangen. Als ondernemer biedt de Winwinlening de kans om op een eenvoudige en goedkope manier kapitaal te vinden. De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 225% en minimum 1125%. U kunt maximaal 200.000 euro ontlenen van verschillende kredietgevers. Als particuliere kredietgever krijgt u een jaarlijkse belastingkorting van 2.5% op het gemiddelde openstaande kapitaal. Elke kredietgever kan maximum 50.000 euro krediet verlenen. Als de kredietnemer de kredietgever niet kan terugbetalen dan krijgt de kredietgever 30% van het verschuldigde bedrag terug via een éénmalige belastingvermindering.
De winwinlening zelfstandigen financieel ondersteunen met een fiscaal voordeel Lemon Consult.
Welke voorschriften gelden voor de winwinlening zelf? De lening moet worden aangevraagd via de Participatiemaatschappij Vlaanderen www.pmvz.be. Via deze weg wordt ook de schriftelijke leningsovereenkomst bekomen. De lening is steeds een achtergestelde lening waardoor zij bij stopzetting van de onderneming pas wordt terugbetaald als alle andere schulden zijn betaald. De lening heeft steeds een vaste looptijd van 8 jaar. De aflossingen kunnen gebeuren op maandelijkse driemaandelijkse zesmaandelijkse of jaarlijkse basis of éénmalig na 8 jaar. In de kredietakte kan men ook de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling voorzien. Het totale bedrag dat de kredietgever aan één of meerdere kredietnemers kan uitlenen bedraagt maximaal 50.000. Bij echtgenoten of wettelijk samenwonenden geldt het maximum van 50.000 voor elke echtgenoote of partner afzonderlijk.
Baker Tilly Belgium Winwinlening verkrijg een fiscaal voordeel door te lenen aan een Vlaams bedrijf 04/2015.
Of u heeft de bank al een bezoek gebracht maar men wil uw onderneming geen krediet toekennen? Waarom in deze situaties geen gebruik maken van de winwinlening? Deze lening biedt zowel voordelen voor de kredietgever als de kredietnemer een winwinsituatie voor de beide partijen. Bovendien zijn de voorwaarden voor dergelijke winwinlening de voorbije jaren versoepeld. Met de winwinlening wil de Vlaamse overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om financiële middelen ter beschikking te stellen aan KMOs. Enkel de KMOs die aan de Europese KMOdefinitie voldoen komen in aanmerking. Hieronder verstaat men de ondernemingen waarvan. ofwel de jaaromzet minder dan 50 miljoen euro bedraagt ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro.
Ken je de Winwinlening al? FOV federatie sociaal-cultureel werk www.fov.be.
Dat voordeel komt bovenop de maximumrente van 275% in 2013 die ze ontvangen. Een duidelijke win-win dus organisaties krijgen toegang tot goedkoop geld kredietverstrekkers krijgen een aardig rendement. De Winwinlening is een achtergestelde lening. De kredietverstrekker heeft dus minder zekerheid om zijn geld terug te zien in het geval van een debacle. Als je niet kan terugbetalen krijgt je weldoener echter wel 30 % van het verschuldigde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering. Vzws zijn sinds kort op aansturen van het Departement CJSM toegelaten indien zij kunnen beschouwd worden als een kmo. Hiervoor is een gehele of gedeeltelijke commercile activiteit vereist. Richtsnoer minstens 50% van de inkomsten komt uit eigen middelen.
Vlaams Parlement Winwinlening op recordkoers.
Wie een winwinlening toekent kredietgever krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 25% op het geleende bedrag. Het gaat hier om een achtergestelde lening die acht jaar moet lopen. Indien de onderneming niet kan terugbetalen krijgt de kredietgever 30% van het verschuldigde bedrag terug via een éénmalige belastingvermindering. Daar waar de kredietverlening via banken de voorbije jaren onder vuur lag en via het bankenplan o.m. oplossingen werden gezocht om extra financiering voor bedrijfsinvesteringen mogelijk te maken kent de winwinlening een sterke groei. Totaalbedrag in miljoen euro.
Winwinlening Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Bekijk PDF Pagina printen. Laatste revisiedatum 01 jun 17. Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkrediet van 25% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. PMV/z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening Kmo-cofinanciering Winwinlening en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep.
Lees alles over winwinlening op Express.be.
Vlaamse winwinlening wordt in lijn gebracht met Europese vereisten Toenemende interesse in Vlaamse Winwinlening Uitbreiding winwinleningen werpt vruchten af.
PMV Simulatie van een Winwinlening.
Op dit scherm krijgt u enkel simulaties te zien.
Winwinlening.
De kredietnemer moet de middelen integraal aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs of beroepsactiviteiten als rechtspersoon of als zelfstandige. De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen. De rentevoet voor 2017 bedraagt maximum 2% en minimum 1%. Madam Bakster en de Winwinlening. Beide partijen winnen erbij. Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden. Als particulier vriend kennis familielid of investeerder draagt u bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 25 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.
Belastinggids 2012.
Een dergelijke lening wordt Winwinlening genoemd. Vanaf 1 januari 2011 zal dergelijke Winwinlening ook kunnen toegekend worden aan een ondernemer of onderneming die reeds meer dan drie jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van ondernemingen. De belastingvermindering is een jaarlijkse belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening. Het eerste jaar dat men de belastingvermindering krijgt is het inkomstenjaar tijdens hetwelke de lening werd afgesloten. De Winwinlening heeft een vaste looptijd van 8 jaar. De hoofdsom van de lening moet in 1 keer worden terugbetaald. Deze voorwaarde is geschrapt vanaf 1 januari 2011.
DMS Win Win Wat en Hoe?
De WinWinLening heeft geen invloed op de belastbare basis van de kredietgever. Telefoon 32 0 490 45 60 52 E-mail info@dmswinwin.be. DMS Win Win Designed by MD.

Contacteer ons